Algemene voorwaarden en bepalingen


1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak & THIS IS ME, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 85294959.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie & THIS IS ME een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst, of aan wie & THIS IS ME een offerte stuurt.
1.3 Offerte: de niet-bindende opgave van de mogelijke werkzaamheden van & THIS IS ME met een inschatting van de daaraan verbonden kosten.
1.4 Overeenkomst: elke tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.5 Producten: alle producten of stoffelijke objecten die door de diensten van opdrachtnemer tot stand zijn gekomen, zoals modellen, films, promotieartikelen, kaarten etc.
1.6 Diensten: alle werkzaamheden in welke vorm dan ook die door de opdrachtnemer voor of ten behoeve van een opdrachtnemer worden verricht.

 

2. ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle opdrachten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van enige bepaling of voorwaarde van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever heeft erkend en bevestigd.
2.4 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst onderdelen van deze uitvoering aan een derde dient op te dragen, is opdrachtnemer gerechtigd zich jegens opdrachtgever te beroepen op de bepalingen van de door deze derde gehanteerde voorwaarden.

 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging, die tevens de goedkeuring van de Algemene Voorwaarden inhoudt. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondertekende opdrachtbevestiging door Gebruiker schriftelijk is geretourneerd en er 6 werkdagen zijn verstreken. De Overeenkomst komt eveneens onmiddellijk tot stand indien de Overeenkomst zowel door Gebruiker als door de Opdrachtgever is ondertekend. Zolang de opdrachtbevestiging niet is ontvangen en geen Overeenkomst door zowel Gebruiker als de Opdrachtgever is ondertekend, behoudt Gebruiker zich het recht voor zijn (personeels)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De Overeenkomst vervangt, en treedt in de plaats van, alle eerdere voorstellen, correspondentie, overeenkomsten of andere communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.
3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.4 Elke tussen Opdrachtgever en Gebruiker gesloten overeenkomst is tussen hen volledig bindend, tenzij Gebruiker de overeenkomst binnen 12 dagen na totstandkoming ontbindt.
3.5 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

4. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
4.1 Wijzigingen en aanvullende of afwijkende afspraken die na het sluiten van de overeenkomst worden gemaakt, binden opdrachtnemer slechts indien hij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
4.2 Als meer- en minderwerk, dat naar billijkheid zal worden berekend en zo mogelijk ten laste van de hoofdsom zal worden gebracht, zullen worden beschouwd alle wijzigingen die partijen in onderling overleg in de overeenkomst aanbrengen of die het gevolg zijn van het feit dat de bij het sluiten van de overeenkomst bekende gegevens niet overeenstemmen met de bij de uitvoering van de overeenkomst gebleken gegevens.
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
4.4 De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

 

5. GEGEVENS EN INFORMATIE
5.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst voor opdrachtgever van belang zijn.

5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

 

6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
6.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 

 

7. BETALINGS- EN INCASSOKOSTEN
7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
7.5 Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

8. GEHEIMHOUDING
8.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op de opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust of de opdrachtgever de opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
8.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent het door opdrachtnemer uitgebrachte advies dan wel op opdrachtgever een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.2 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

 

10. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
10.1 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
10.2 Opdrachtgever draagt het risico van het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen van de door opdrachtnemer te verlenen diensten, alsmede het risico van de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
10.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers aan opdrachtnemer ter beschikking zal stellen, dienen deze dragers te voldoen aan de door opdrachtnemer voorgeschreven specificaties.
10.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

10.5 Indien medewerkers van opdrachtnemer op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals, indien van toepassing, een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, medewerkers van Opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

11. ONTBINDING
11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
11.2. Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een maand in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.3 Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN
12.1 Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.
12.2. Indien een klacht naar het oordeel van opdrachtnemer gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Opdrachtgever dient dit schriftelijk kenbaar te maken. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER; VRIJWARING
13.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst - die nimmer een resultaatsverplichting inhoudt - voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die bij de uitvoering van de overeenkomst mogen worden verwacht. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor
- Schade geleden door Opdrachtgever of derden als gevolg van handelen of nalaten van door Opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtgever gelieerde organisatie.
- Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens (waaronder begrepen de niet tijdige verstrekking van gegevens door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer) of informatie door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
- Schade en/of enig nadeel geleden door Opdrachtgever als gevolg van hetzij de ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever, hetzij de opzegging door Opdrachtnemer van de opdracht tot uitvoering van de overeenkomst.
- Schade geleden door Opdrachtgever of derden in de vorm van omzetderving, bedrijfsschade en/of andere indirecte of gevolgschade.
13.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken, terwijl Opdrachtgever gehouden is geleden schade zoveel mogelijk te beperken, op straffe waarvan Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op enige vergoeding.
13.3 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade.
13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A. De redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden.
B. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
13.5 Buiten het in artikel 12.1 genoemde geval rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
13.6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

13.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer rust op de opdrachtgever, hetgeen door opdrachtnemer wordt aanvaard.

 

14. OVERMACHT
14.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van opdrachtnemer.
14.2. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten, zodat buitenlands recht nimmer van toepassing zal zijn en een buitenlandse rechter nimmer bevoegd zal zijn.
15.2 Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van enige door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

16. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn opgenomen op www.andthisisme.nl.
Van toepassing is steeds de online versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

17. 
& THIS IS ME is aangesloten bij het kwaliteitssysteem.nl:

CAT Collectief Alternatieve Therapeuten 2023

GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten 2023